Notificacións electrónicas

O Servizo de Notificacións Electrónicas permite a calquera persoa física ou xurídica recibir por vía telemática as notificacións administrativas, de xeito gratuíto. O Concello está adherido ao servizo de xestión de notificacións NOTIFICA, do Ministerio de Asuntos Económicos e Transformación Dixital, plataforma que permite poñer as notificacións a disposición dos cidadáns a través de dúas canles:
De conformidade co disposto no artigo 14 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas, as persoas físicas poderán elixir en todo momento si desexan comunicarse coas Administracións Públicas para o exercicio dos seus dereitos e obrigacións a través de medios electrónicos ou non (non obstante, regulamentariamente, as Administracións poden establecer a obrigación de relacionarse con elas a través de medios electrónicos para determinados procedementos e para certos colectivos de persoas físicas que, por razón da súa capacidade económica, técnica, dedicación profesional ou outros motivos, quede acreditado que teñen acceso e dispoñibilidade dos medios electrónicos necesarios). En todo caso, estarán obrigados a relacionarse a través de medios electrónicos coas Administracións Públicas para a realización de calquera trámite dun procedemento administrativo, polo menos, os seguintes suxeitos:
  • As persoas xurídicas.
  • As entidades sen personalidade xurídica.
  • Quen exerza unha actividade profesional para a que se requira ser colexiado, para os trámites e actuacións que realicen coas Administracións Públicas en exercicio de devandita actividade profesional. En todo caso, dentro deste colectivo entenderanse incluídos os notarios e rexistradores da propiedade e mercantís.
  • Quen represente a un interesado que estea obrigado a relacionarse electronicamente coa Administración.
  • Os empregados das Administracións Públicas para os trámites e actuacións que realicen con elas por razón da súa condición de empregado público, na forma en que se determine regulamentariamente por cada Administración.