Inicio -> Servicios Generales -> Catálogo de trámites -> Autorización autonómica para construcións destinadas a usos residenciais vinculados á explotación agropecuaria ou gandeira

Autorización autonómica para construcións destinadas a usos residenciais vinculados á explotación agropecuaria ou gandeira

Descripción Autorización autonómica para construcións destinadas a usos residenciais vinculados á explotación agropecuaria ou gandeira preexistente. Tramitación de fase municipal.
¿Quién lo puede solicitar? Propietario ou titular sobre o solar un dereito sobre a parcela para poder construír (LOE).
Documentación a aportar Acceso a información completa
Precio y forma de pago
 • Taxa (inicio)

Se dispón dun certificado dixital, DNI electrónico ou usuario da Sede Electrónica do Concello de Oleiros, pode obter as cartas de pagamento e realizar o pagamento en liña destas taxas na sección de autoliquidacións (con identificación).

Se non dispón dun usuario para entrar na sección privada da sede, poderá xerar igualmente a carta de pagamento no apartado autoliquidacións (sen identificación) pero terá que realizar o abono nalgunha das oficinas das entidades colaboradores que se indican no documento de pago.

Normativa

Lei 2/16 do Solo de Galicia, Decreto 143/16 Regulamento da Lei do Solo de Galicia, Plan Xeral, e Ordenanza municipal reguladora do procedemento de intervención e control a execución de obras ou exercicio de actividades ou servizos.

¿Quién tramita la solicitud? Concellería de interior e seguridade cidadá, medio ambiente, facenda e urbanismo
Forma de iniciacion A petición del interesado
Subsanación

O prazo será de 10 días - admisión a trámite.

O prazo será de 1 mes - petición de documentos durante a tramitación.

Organismo resolutor Concellería de interior e seguridade cidadá, medio ambiente, facenda e urbanismo
Recursos

Contra a mesma, por ser un acto que pon fin á vía administrativa, poderá interpoñer recurso potestativo de reposición, ante o mesmo órgano administrativo que a dicta, no prazo DUN MES a contar dende o día seguinte ó da recepción da notificación, de conformidade cos artigos 123 e 124 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, LPACAP. Tamén poderá interpoñer recurso contencioso-administrativo perante os Xulgados do Contencioso-Administrativo da cidade de A Coruña, no prazo de DOUS MESES a contar dende o día seguinte ó da recepción da notificación, de conformidade co disposto na Lei 29/98, de 13 de xullo, da Xurisdición Contencioso-Administrativa.

Todo isto sen prexuízo da facultade de interposición do recurso extraordinario de revisión cando concorra algunha das circunstancias previstas no artigo 125 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, LPACAP, de formular a solicitude á que se refire o artigo 106.1 da citada Lei, ou de interpoñer aqueloutros que estime procedentes.

Más información Efectos presuntos:Transcorridos 2 Meses sen remitir expediente podrá solocitarse a subrogación da Xunta ( artigo 38.d da Lei do Solo).
Trámites relacionados
15 de Marzo de 2019

Presencial Presencial

 • Oficina de atención al ciudadano
  • Praza de Galicia, 1
  • Horario:

   Horario de atención presencial:

   • De lunes a viernes, de 8:30 a 13:30

   Horario de atención telefónica:

   • De lunes a viernes, de 8:00 a 20:00
   • Los sábados de 9:00 a 13:00
  • Telf: 981 610000

Concello de Oleiros
Praza de Galicia 1. 15173 Oleiros (A Coruña)
Teléfono: 981-610000 | Fax: 981-631029