Inicio -> Servizos xerais -> Catálogo de trámites -> Declaración responsable grúas

Declaración responsable grúas

Descripción

Declaración responsable de instalación de grúas vinculado a expediente de licenza de obras

Quen o pode solicitar?

Promotor/ Constructor ou usuario da grúa/propietario da grúa

Documentación a aportar
 1. Escrito de declaración responsable: as empresas instaladoras presentan unha declaración responsable na que o titular da empresa ou o representante legal da mesma declare que cumpre os requisitos que se esixen por esta Instrución Técnica ITE MIE-AE2 (R.D. 863/2003).  Complementaria e o seu reglamento correspondente, que dispón da documentación que así o acredita, que se compromete a mantelos durante a vixencia da actividade e que se responsabiliza de que a montaxe e desmontaxe dos guindastres se efectúa de acordo coas normas e requisitos que se establecen nesta Instrución Técnica Complementaria.
 2. Proxecto que incluirá as características dá guindastre, certificado de fabricación, plano de situación do guindastre coas áreas de barrido, redactado por técnico competente e visado polo Colexio Profesional correspondente.
 3. En caso de guindastre automontante monoblc, certificado de instalación emitido por técnico competente.
 4. Estudo Básico de seguridade e saúde.
 5. Contrato de mantemento da grúa con empresa conservadora, salvo que ou asuma a empresa instaladora.
 6. Póliza de responsabilidade civil ou outra garantía equivalente que cubra os danos que poidan provocar na prestación do servizo por unha contía mínima de 600.000 euros. Esta contía mínima actualizarase por orde do Ministro de Industria, Turismo e Comercio, sempre que sexa necesario para manter a equivalencia económica da garantía e previo informe da Comisión Delegada do Goberno para Asuntos Económicos.
 7. Declaración responsable presentada ante a administración autonómica *competente en materia de industria.
 8. Solicitude de autorización, no seu caso, de ocupación de dominio público, así como de corte de tráfico cando a instalación e retirada do guindastre incida no desenvolvemento deste.
 9. Autorización da Axencia Estatal da Seguridade Aérea (salvo que estea aportada xa en expediente de licenza de obras)
Prezo e forma de pagamento
 • Taxa (Inicio).

Se dispón dun certificado dixital, DNI electrónico ou usuario da Sede Electrónica do Concello de Oleiros, pode obter as cartas de pagamento e realizar o pagamento en liña destas taxas na sección de autoliquidacións (con identificación).

Se non dispón dun usuario para entrar na sección privada da sede, poderá xerar igualmente a carta de pagamento no apartado autoliquidacións (sen identificación) pero terá que realizar o abono nalgunha das oficinas das entidades colaboradores que se indican no documento de pago.

Normativa

ITE- Instrucción técnica complementaria del reglamento de aparatos de elevación e .. referente a grúas torre por obras ou outras aplicacions, TR Disposición legislativa da comunidade de Galicia en materia de política industrial ( Decreto Legislativo 1/2015 de 12 de febreiro), RD 826/2003 ITE MIE-AEM2).

Quen tramita a solicitude? Concellería de interior e seguridade cidadá, medio ambiente, facenda e urbanismo
Forma de iniciación A petición do interesado
Subsanación

O prazo será de 10 días - subsanación documentación requerida.

Organismo resolutor Concellería de interior e seguridade cidadá, medio ambiente, facenda e urbanismo
Fin da vía administrativa A resolución pon fin á vía administrativa
Recursos

Contra a mesma, por ser un acto que pon fin á vía administrativa, poderá interpoñer recurso potestativo de reposición, ante o mesmo órgano administrativo que a dicta, no prazo DUN MES a contar dende o día seguinte ó da recepción da notificación, de conformidade cos artigos 123 e 124 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, LPACAP. Tamén poderá interpoñer recurso contencioso-administrativo perante os Xulgados do Contencioso-Administrativo da cidade de A Coruña, no prazo de DOUS MESES a contar dende o día seguinte ó da recepción da notificación, de conformidade co disposto na Lei 29/98, de 13 de xullo, da Xurisdición Contencioso-Administrativa.

Todo isto sen prexuízo da facultade de interposición do recurso extraordinario de revisión cando concorra algunha das circunstancias previstas no artigo 125 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, LPACAP, de formular a solicitude á que se refire o artigo 106.1 da citada Lei, ou de interpoñer aqueloutros que estime procedentes.

Trámites relacionados
LIGAZÓNS DE INTERESE
18 de Marzo do 2019

Presencial Presencial

 • Oficina de atención ao cidadán
  • Praza de Galicia, 1
  • Horario:

   Horario de atención presencial:

   • De luns a venres, de 8:30 a 13:30

   Horario de atención telefónica:

   • De luns a venres, de 8:00 a 20:00
   • Os sábados de 9:00 a 13:00
  • Telf: 981 610000

Concello de Oleiros
Praza de Galicia 1. 15173 Oleiros (A Coruña)
Teléfono: 981-610000 | Fax: 981-631029