Inicio -> Servizos xerais -> Catálogo de trámites -> Informe de antigüidade, inexistencia de infracción e reposición da legalidade e situación urbanística do inmoble

Informe de antigüidade, inexistencia de infracción e reposición da legalidade e situación urbanística do inmoble

Descripción Resolución sobre antigüidade, inexistencia de infracción e reposición da legalidade e situación urbanística do inmoble, para información xeral sobre o inmoble por compra, venda etc..; para outorgamento de escritura pública de obra nova, ampliacións; para inscrición rexistro propiedade.
Quen o pode solicitar? Calquera
Documentación a aportar
 •  Solicitude indicando ubicación da edificación e a finalidade do informe (outorgamento escritura, inscrición rexistral, tasación, compra,...), e nome de propietarios atuais e anteriores, así como expedientes (licenzas, infracción,...) que existan en relación ao inmoble.
 • Plano de situación
 • Datos catastrais
 • Escritura
Prezo e forma de pagamento
 • Taxa (Inicial).

Se dispón dun certificado dixital, DNI electrónico ou usuario da Sede Electrónica do Concello de Oleiros, pode obter as cartas de pagamento e realizar o pagamento en liña destas taxas na sección de autoliquidacións (con identificación).

Se non dispón dun usuario para entrar na sección privada da sede, poderá xerar igualmente a carta de pagamento no apartado autoliquidacións (sen identificación) pero terá que realizar o abono nalgunha das oficinas das entidades colaboradores que se indican no documento de pago.

Quen tramita a solicitude? Concellería de interior e seguridade cidadá, medio ambiente, facenda e urbanismo
Organismo resolutor Concellería de interior e seguridade cidadá, medio ambiente, facenda e urbanismo
Recursos

Contra a mesma, por ser un acto que pon fin á vía administrativa, poderá interpoñer recurso potestativo de reposición, ante o mesmo órgano administrativo que a dicta, no prazo DUN MES a contar dende o día seguinte ó da recepción da notificación, de conformidade cos artigos 123 e 124 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, LPACAP. Tamén poderá interpoñer recurso contencioso-administrativo perante os Xulgados do Contencioso-Administrativo da cidade de A Coruña, no prazo de DOUS MESES a contar dende o día seguinte ó da recepción da notificación, de conformidade co disposto na Lei 29/98, de 13 de xullo, da Xurisdición Contencioso-Administrativa.

Todo isto sen prexuízo da facultade de interposición do recurso extraordinario de revisión cando concorra algunha das circunstancias previstas no artigo 125 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, LPACAP, de formular a solicitude á que se refire o artigo 106.1 da citada Lei, ou de interpoñer aqueloutros que estime procedentes.

12 de Marzo do 2019

Presencial Presencial

 • Oficina de atención ao cidadán
  • Praza de Galicia, 1
  • Horario:

   Horario de atención presencial:

   • De luns a venres, de 8:30 a 13:30

   Horario de atención telefónica:

   • De luns a venres, de 8:00 a 20:00
   • Os sábados de 9:00 a 13:00
  • Telf: 981 610000

Concello de Oleiros
Praza de Galicia 1. 15173 Oleiros (A Coruña)
Teléfono: 981-610000 | Fax: 981-631029