Inicio -> Servizos xerais -> Catálogo de trámites -> Declaración responsable de actividades del catálogo.

Declaración responsable de actividades del catálogo.

Descripción Declaración responsable de actividades recreativas e espectáculos públicos (Artigo 40 Lei 9/13 modificado por disposición final primera uno lei 10/17 10/17 de 27 de decembro).
Quen o pode solicitar? Titular da actividade ou titular do dereito de ocupación do establecemento.
Documentación a aportar Ver toda a documentación ao completo
Prezo e forma de pagamento
 • Taxa (inicio).

Se dispón dun certificado dixital, DNI electrónico ou usuario da Sede Electrónica do Concello de Oleiros, pode obter as cartas de pagamento e realizar o pagamento en liña destas taxas na sección de autoliquidacións (con identificación).

Se non dispón dun usuario para entrar na sección privada da sede, poderá xerar igualmente a carta de pagamento no apartado autoliquidacións (sen identificación) pero terá que realizar o abono nalgunha das oficinas das entidades colaboradores que se indican no documento de pago.

Normativa

Lei 9/13 de 19 de decembro do emprendemento e competitividade económica en Galicia, Decreto 144/16 de 22 de setembro regulamento de regulación integrada de actividades económicas e apertura de establecementos, Lei 10/17 de 27 de decembro de espectáculos públicos e actividades recreativas de Galicia, Lei 7/11 Turismo de Galicia de 27 de outubro, Decreto 108/2006, do 15 de xuño, que establece a ordenación turística dos restaurantes e das cafeterías da Comunidade Autónoma de Galicia, Plan Xeral de Ordenación Municipal e Ordenanza municipal reguladora do procedemento de intervención e control a execución de obras ou exercicio de actividades ou servizos.

Quen tramita a solicitude? Concellería de interior e seguridade cidadá, medio ambiente, facenda e urbanismo
Forma de iniciación A petición do interesado
Subsanación

Inicial no prazo de 10 días pode conlevar cese temporal por razóns de interés público ou de terceiras personas, ou por motivos insubsanables se procederá a declaración de ineficacia de dita comunicaión.Realizada inspección con deficiencias no prazo dun mes  se requerirá a súa subsanación con advertencia do cese da actividade.

Organismo resolutor Concellería de interior e seguridade cidadá, medio ambiente, facenda e urbanismo
Fin da vía administrativa A resolución pon fin á vía administrativa
Recursos

Contra a mesma, por ser un acto que pon fin á vía administrativa, poderá interpoñer recurso potestativo de reposición, ante o mesmo órgano administrativo que a dicta, no prazo DUN MES a contar dende o día seguinte ó da recepción da notificación, de conformidade cos artigos 123 e 124 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, LPACAP. Tamén poderá interpoñer recurso contencioso-administrativo perante os Xulgados do Contencioso-Administrativo da cidade de A Coruña, no prazo de DOUS MESES a contar dende o día seguinte ó da recepción da notificación, de conformidade co disposto na Lei 29/98, de 13 de xullo, da Xurisdición Contencioso-Administrativa.Todo isto sen prexuízo da facultade de interposición do recurso extraordinario de revisión cando concorra algunha das circunstancias previstas no artigo 125 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, LPACAP, de formular a solicitude á que se refire o artigo 106.1 da citada Lei, ou de interpoñer aqueloutros que estime procedentes.

LIGAZÓNS DE INTERESE
18 de Marzo do 2019

Presencial Presencial

 • Oficina de atención ao cidadán
  • Praza de Galicia, 1
  • Horario:

   Horario de atención presencial:

   • De luns a venres, de 8:30 a 13:30

   Horario de atención telefónica:

   • De luns a venres, de 8:00 a 20:00
   • Os sábados de 9:00 a 13:00
  • Telf: 981 610000

Concello de Oleiros
Praza de Galicia 1. 15173 Oleiros (A Coruña)
Teléfono: 981-610000 | Fax: 981-631029