Inicio -> Servizos xerais -> Catálogo de trámites -> Comunicación previa de Tala

Comunicación previa de Tala

Descripción

Comunicación previa de tala (suposto xeral do artigo 142.3 lei do solo, artigo 11 ordenanza municipal reguladora de plantacións e tallas das masas forestais, conservación e fomento de especies autóctonas) para a corta de masas arbóreas en solo rústico con autorización dos órganos competentes en materia forestal.

Exceptúanse as talas de arborado en montes e espazos forestais incluidos no catálogo de bens naturais do plan xeral.

Talas puntuais de exemplares arbóreos irrecuperables sen aproveitamento, talas de arborado de xardín.

Quen o pode solicitar? Propietario/ Maderista.
Documentación a aportar
 1. Modelo comunicación previa de tala (anexo I ordenanza municipal de tallas)
 2. Memoria técnica de tala firmada por técnico competente (enxeñeiro/enxeñeiro Técnico Agrícola/ Forestal), con contido mínimo de: exposición motivada do obxecto do aproveitamento, estado natural e forestal do entorno afectado pola actividade forestal, descrición e xustiicación das operacións planificadas, plan de traballos, medidas de prevención e control de impactos ambientais, plan de xestión de residuos (incluindo autorizacións/comunicacións acredittiva de cumprimento requisitos legais respecto da produción e xestión resíduos que se xerarán durante a actividade forestal, resportaxe fotogra´fico que reflecte o estado actual das masas, vías e espazos municipais onde estean previstas as actuacións, planos).
 3. Informe sobre estado das árbores afectadas pola tala (supostos de perigo de caída, estado irrecuperable por enfermidade de exemplares .
 4. Orde ou requirimento da administración autonómica ou do Concello (corta en faixas de seguridade da lei de 3/2007 de 9 de abril de prevención e derfensa contra os incendios forestais).
 5. Autorización/comunicación ao órgano forestal autonómico (talas en solo rústico).
 6. Plano situación en cartografía do planeamento municipal.
 7. Seguro de respnsabilidade civil ou similar. Último recibo abonado. Contías mínimas: 50.000 € cando se empreguen vehículos con capacidade inferior o igual a 16 toneladas e 75.000 € cando dita capacidade sea superior a 16 toneladas.
 8. Autorización propiedade afectada no aso de ocupación espazos privados (anexo III ordenanza talas)Xustificante abono taxa.
 9. Garantías polas obrigas inherentes ás tala (limpeza, reposición desperfectos, retirada de resíduos, repoboación/reposición):
  • Fianza en metálico ou aval bancario por danos na actividade forestal: cando se empregue vehículo con capacidade 16 toneladas: 1.500 € e cando a capacidade do vehículos sexa superior a 16 toneladas: 3.000 €.
  • Fianza en metalico ou aval bancario por repoboación/reposicion compensatoria: 0,3 €/m2.
 10. Garantías nos suposto de talas non forestais: As talas de arbolado de xardín ou talas para eliminación de exemplares secos ou perigosos en fincas forestais o non.
  • Conservación de camiños: 1,25 €/Tm. De madera extraída, con un mínimo de 150€
  • Limpeza: 0,1 €/m2 de superficie de parcela, con un mímino de 120€.
  • reposicion compensatoria: 0,3 €/m2 (só esixirase no caso de exemplares singulares ou protexidos).
 11. autoliquidación de execución subsidiaria de reposición compensatoria polo Concello. Calcularase igual que no caso de depósito de garantía)
Prezo e forma de pagamento
 • Taxa (inicio).

Se dispón dun certificado dixital, DNI electrónico ou usuario da Sede Electrónica do Concello de Oleiros, pode obter as cartas de pagamento e realizar o pagamento en liña destas taxas na sección de autoliquidacións (con identificación).

Se non dispón dun usuario para entrar na sección privada da sede, poderá xerar igualmente a carta de pagamento no apartado autoliquidacións (sen identificación) pero terá que realizar o abono nalgunha das oficinas das entidades colaboradores que se indican no documento de pago.

Normativa Recollerase a normativa que regula a tramitación do procedemento. Lei 2/16 do Solo de Galicia, Decreto 143/16 Regulamento da Lei do Solo de Galicia, Lei 7/12 de Montes de Galicia. Lei 3/20007 Prevención de Incendios, e Ordenanza municipal reguladora do procedemento de intervención e control a execución de obras ou exercicio de actividades ou servizos e ordenanza municipal, reguladora de plantacións e tallas das masas forestais, conservación e fomento de especies autóctonas.
Quen tramita a solicitude? Urbanismo
Forma de iniciación A petición do interesado
Subsanación 10 días
Organismo resolutor Urbanismo
Efectos presuntos Estimatorio
Fin da vía administrativa A resolución pon fin á vía administrativa
Recursos

Contra a mesma, por ser un acto que pon fin á vía administrativa, poderá interpoñer recurso potestativo de reposición, ante o mesmo órgano administrativo que a dicta, no prazo DUN MES a contar dende o día seguinte ó da recepción da notificación, de conformidade cos artigos 123 e 124 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, LPACAP. Tamén poderá interpoñer recurso contencioso-administrativo perante os Xulgados do Contencioso-Administrativo da cidade de A Coruña, no prazo de DOUS MESES a contar dende o día seguinte ó da recepción da notificación, de conformidade co disposto na Lei 29/98, de 13 de xullo, da Xurisdición Contencioso-Administrativa.

Todo isto sen prexuízo da facultade de interposición do recurso extraordinario de revisión cando concorra algunha das circunstancias previstas no artigo 125 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, LPACAP, de formular a solicitude á que se refire o artigo 106.1 da citada Lei, ou de interpoñer aqueloutros que estime procedentes.

Trámites relacionados
DESCARGA DE DOCUMENTOS
22 de Abril do 2021

Presencial Presencial

 • Oficina de atención ao cidadán
  • Praza de Galicia, 1
  • Horario:

   Horario de atención presencial:

   • De luns a venres, de 8:30 a 13:30

   Horario de atención telefónica:

   • De luns a venres, de 8:00 a 20:00
   • Os sábados de 9:00 a 13:00
  • Telf: 981 610000

Concello de Oleiros
Praza de Galicia 1. 15173 Oleiros (A Coruña)
Teléfono: 981-610000 | Fax: 981-631029