Inicio -> Servizos xerais -> Trámites urbanísticos -> Comunicación previa de cambio de titularidade actividade

Comunicación previa de cambio de titularidade actividade

Descripción Comunicación do cambio producido no titular responsable da actividade (ten que ser a mesma actividade)
Quen o pode solicitar? Novo titular da actividade e con título de ocupación do local da actividade
Documentación a aportar
 1. Comunicación polo novo titular de que se cómpren todos os requisitos para o exercicio da actividade e de que o establecemento reúne as condicións de seguridade, salubridade e as demais previstas no plan urbanístico.
 2. Título para ocupar o local (arrendamento, escritura de propiedade,...)
 3. Xustificación cambios de titularidade noutras administracións (turismo, sanidade,...)
 4. Póliza de seguro de responsabilidade civil
Prezo e forma de pagamento
 • Taxa ( Inicial)

Se dispón dun certificado dixital, DNI electrónico ou usuario da Sede Electrónica do Concello de Oleiros, pode obter as cartas de pagamento e realizar o pagamento en liña destas taxas na sección de autoliquidacións (con identificación).

Se non dispón dun usuario para entrar na sección privada da sede, poderá xerar igualmente a carta de pagamento no apartado autoliquidacións (sen identificación) pero terá que realizar o abono nalgunha das oficinas das entidades colaboradores que se indican no documento de pago.

Normativa Lei 9/13 de 19 de decembro do emprendemento e competitividade económica en Galicia, Decreto 144/16 de 22 de setembro regulamento de regulación integrada de actividades económicas e apertura de establecementos, Lei 10/17 de 27 de decembro de espectáculos públicos e actividades recreativas de Galicia, Lei 7/11 Turismo de Galicia de 27 de outubro, Lei 4/17 de de 3 de outubro de protección e benestar dos animais de compañía de Galicia Plan Xeral de Ordenación Municipal e Ordenanza municipal reguladora do procedemento de intervención e control a execución de obras ou exercicio de actividades ou servizos, outra normativa sectorial vixente por razón da materia.
Quen tramita a solicitude? Urbanismo
Forma de iniciación A petición do interesado
Subsanación

Inicial no prazo de 10 días --> pode conlevar cese temporal por razóns de interés público ou de terceiras personas, ou por motivos insubsanables se procederá a declaración de ineficacia de dita comunicaión.

Realizada inspección con deficiencias no prazo dun mes  se requerirá a súa subsanación con advertencia do cese da actividade.

Organismo resolutor Urbanismo
Fin da vía administrativa A resolución pon fin á vía administrativa
Recursos

Contra a mesma, por ser un acto que pon fin á vía administrativa, poderá interpoñer recurso potestativo de reposición, ante o mesmo órgano administrativo que a dicta, no prazo DUN MES a contar dende o día seguinte ó da recepción da notificación, de conformidade cos artigos 123 e 124 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, LPACAP. Tamén poderá interpoñer recurso contencioso-administrativo perante os Xulgados do Contencioso-Administrativo da cidade de A Coruña, no prazo de DOUS MESES a contar dende o día seguinte ó da recepción da notificación, de conformidade co disposto na Lei 29/98, de 13 de xullo, da Xurisdición Contencioso-Administrativa.

Todo isto sen prexuízo da facultade de interposición do recurso extraordinario de revisión cando concorra algunha das circunstancias previstas no artigo 125 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, LPACAP, de formular a solicitude á que se refire o artigo 106.1 da citada Lei, ou de interpoñer aqueloutros que estime procedentes.

20 de Marzo do 2019

Presencial Presencial

 • Oficina de atención ao cidadán
  • Praza de Galicia, 1
  • Horario:

   Horario de atención presencial:

   • De luns a venres, de 8:30 a 13:30

   Horario de atención telefónica:

   • De luns a venres, de 8:00 a 20:00
   • Os sábados de 9:00 a 13:00
  • Telf: 981 610000

Concello de Oleiros
Praza de Galicia 1. 15173 Oleiros (A Coruña)
Teléfono: 981-610000 | Fax: 981-631029