Inicio -> Servizos xerais -> Rexistro electrónico -> Solicitude de licenza municipal para a tenencia de animais perigosos

Solicitude de licenza municipal para a tenencia de animais perigosos

Descripción

Esta licenza ten carácter persoal, e a súa obtención ha de ser previa á adquisición dun animal cualificado como potencialmente perigoso pola normativa de aplicación. No caso de que o animal fose cualificado como potencialmente perigoso con posterioridade á súa adquisición por razóns de conduta, o propietario dispón do prazo dun mes para iso desde o momento de devandita cualificación.

Quen o pode solicitar?

Persoas que no futuro serán propietarios de animais cualificados como potencialmente perigosos segundo normativa de aplicación que residan no Concello de Oleiros.

Cando iniciar o trámite?

08:00 - 15:00

Documentación a aportar
 • Fotocopia do DNI para acreditar a maioría de idade.
 • Certificado de antecedentes penais.
 • Certificado de antecedentes por infraccións administrativas á Lei 50/1999, do 23 de decembro, sobre o réxime xurídico da posesión de animais potencialmente perigosos.
 • Certificado de capacidade física e de aptitude psicolóxica (psicotécnico).
 • Formalización para cada animal potencialmente perigoso dun seguro de responsabilidade civil cunha cobertura mínima de 125.000 euros, que se renovará anualmente.
Normativa
 • Lei 50/1999 de 23 decembro 1999. BOE núm. 307 de 24 decembro 1999.
 • Real Decreto 287/2002 de 22 marzo 2002. BOE *núm. 74 de 27 marzo 2002.
 • Lei autonómica 1/1993, do 13 de abril, de protección dos animais domésticos. Decreto 153/1998, de 2 de abril.
 • Ordenanza Municipal de protección dos animais domésticos e salvaxes en catividade (publicada en *BOP de 21 de agosto de 2002).
Quen tramita a solicitude? Concellería de interior e seguridade cidadá, medio ambiente, facenda e urbanismo
Requisitos
 1. Ser maior de idade.
 2. Non ter sido condenado por delictos de homicidio, lesións, torturas, contra a liberdade sexual e a saúde pública, asociación con banda armada ou de narcotráfico, así como non estar privado por resolución xudicial do dereito á tenza de animais potencialmente perigosos
 3. Non ter sido sancionado por infraccións graves ou moi graves con algunha das sancións accesorias das previstas no apartado 3 do artigo 13 da Lei 50/9, do 23 de decembro, sobre o réxime xurídico de animais potencialmente perigosos. Non obstante, non será impedimento para a obtención ou, no seu caso, renovación da licencia, ter sido sancionado coa suspensión temporal desta, sempre que no momento da solicitude a sanción de suspensión anteriormente disposta fose cumprida integramente.
 4. Dispor de capacidade física e aptitude psicolóxica para a tenencia de animais potencialmente perigosos.
 5. Acreditación de ter formalizado un seguro de responsabilidade civil cunha cobertura mínima de cento vintecinco mil (125.000) euros, que se renovará anualmente, pola responsabilidade dos donos dos animais potencialmente perigosos derivada dos danos que o animal poida causar a terceiros, aínda que este fose cedido a outra persoa para ser coidado. A constitución do devandito seguro será requisito indispensable para a inscrición no rexistro.
Organismo resolutor Concellería de interior e seguridade cidadá, medio ambiente, facenda e urbanismo
Trámites relacionados
21 de Maio do 2019

Registro Electrónico Rexistro electrónico

Presencial Presencial

 • Oficina de atención ao cidadán
  • Praza de Galicia, 1
  • Horario:

   Horario de atención presencial:

   • De luns a venres, de 8:30 a 13:30

   Horario de atención telefónica:

   • De luns a venres, de 8:00 a 20:00
   • Os sábados de 9:00 a 13:00
  • Telf: 981 610000

Concello de Oleiros
Praza de Galicia 1. 15173 Oleiros (A Coruña)
Teléfono: 981-610000 | Fax: 981-631029