Inicio -> Validación do certificado de selo de órgano

Validación de selos electrónicos

Segundo establece o artigo 6.1 d) do Real decreto 1671/2009, do 6 de novembro de 2009 no que se desenvolve parcialmente a Lei 11/2007, do 22 de xuño de acceso electrónico dos cidadáns aos servizos públicos, toda sede electrónica disporá dun sistema de verificación dos certificados de selo, que estará accesible de forma directa e gratuíta.

Para iso, o Ministerio de Presidencia ofrece a plataforma REDE SARA, a través da cal poderá verificar a validez do certificado de selo do Concello de Oleiros, de forma directa e gratuíta.

Os certificados de selo teñen a utilidade de asegurar que as relacións da cidadanía se realizan a través dunha canle segura e unha oficina pública recoñecida, que non permiten a intrusión malintencionada de terceiros.

Acceso ao servizo: VALIDe - Validación de certificados y firmas

6 de Xullo do 2011

Concello de Oleiros
Praza de Galicia 1. 15173 Oleiros (A Coruña)
Teléfono: 981-610000 | Fax: 981-631029