Inicio -> Validación do certificado da sede

Validación do certificado da sede electrónica

Segundo establece o artigo 6.1 d) do Real decreto 1671/2009, do 6 de novembro de 2009 no que se desenvolve parcialmente a Lei 11/2007, do 22 de xuño de acceso electrónico dos cidadáns aos servizos públicos, toda sede electrónica disporá dun sistema de verificación dos certificados da sede, que estará accesible de forma directa e gratuíta.

Para iso, o Ministerio de Presidencia ofrece a plataforma REDE SARA, a través da cal poderá verificar a validez do certificado da sede electrónica do Concello de Oleiros, de forma directa e gratuíta.

Os certificados de sede teñen a utilidade de asegurar que as relacións da cidadanía se realizan a través dunha canle segura e unha oficina pública recoñecida, que non permiten a intrusión malintencionada de terceiros.

Acceso ao servizo: VALIDe - Validación de certificados y firmas

12 de Novembro do 2015

Concello de Oleiros
Praza de Galicia 1. 15173 Oleiros (A Coruña)
Teléfono: 981-610000 | Fax: 981-631029