Inicio | Mapa do sitio | Contacto
a / A    ES / GAL

Carpeta Ciudadana

Institución de ePARTICIPA

Imposto sobre o Incremento do Valor dos Terreos de naturaleza urbana. Compravenda e transmisiones por Mortis Causa.

Poderá facer simulación da autoliquidación do Imposto utilizando este formulario no caso de transmisións producidas por unha COMPRA-VENDA ou unha transmisión producida por MORTIS-CAUSA.
No caso de outro tipo de transmisión debe achegarse á Oficina de Recadación Municipal, para elaborar a súa autoliquidación

Suxeito Pasivo
Representante
Adquirente ou Doante
Feito impoñible (Datos transmisión)
Obxecto tributario (Datos inmoble)
Observacións
LIQUIDACIÓN
Pechar Axuda - Cerrar Ayuda