Inicio | Mapa do sitio | Contacto
a / A    ES / GAL

Carpeta Ciudadana

Institución de ePARTICIPA

Imposto sobre construccións, instalacións e obras (ICIO)
Datos relativos ao suxeito pasivo
Datos relativos ao representante
Datos relativos ao expediente
Cálculo da autoliquidación