Inicio | Mapa do sitio | Contacto
a / A    ES / GAL

Carpeta Ciudadana

Institución de ePARTICIPAAvisos de avaría
A través deste apartado o cidadán pode poñer en coñecemento do Concello a existencia de avarías ou desperfectos nos seus servizos ou bens patrimoniais de uso público, coa finalidade de colaborar na mellora destes e poder alcanzar un maior nivel de utilidade, o que producirá un aforro económico e mellora da eficiencia
Información sobre a avaría
Datos do solicitante
Localización da avaría
Achega de imaxes